Bashkia Devoll ka punuar intensivisht per te bere perditesimin e Programit te Transparences, konform parashikimeve te Ligjit 119/2014. Bashkia Devoll ka respektuar udhezimet e posaçme te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Programi i Transparences gjendet i publikuar ne faqen zyrtare te Bashkise Devoll, ne kategorine e posaçme per kete qellim ne linkun: https://www.bashkiadevoll.gov.al/programi-i-transparences/