Aplikimi për dhënien e ndihmës financiare familjarve që u është djegur shtëpia.

Në bazë të VKM nr 329 date 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmëes shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqëesi natyrore ”. Kryejmë procedurat e marrjes së dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për keto raste dhe vazhdimin e procedurave të mëtejshme. Dokumentacioni që kërkohet është:

  •   Kërkesën e familjarit për ndihmë në rastin e fatkeqësisë
  •   Vertetimin  nga sektori i PMNZH-së
  •   Certifikatën familjare
  •   Fotokopje karte identiteti
  •   Fotografi të objektit të djegur
  •   Vertetim nga lagje/njësisë administrative
  •   Deklaratën e materialeve të djegura të hartuar në prani të përfaqsuesit të lagjes/njësisë administrative