Bashkia Devoll, në datat: 7 dhe 8 Qershor sipas kalendarit në fshatrat; Hoçisht; Grapsh; Ziçisht; Stropan dhe Vranisht.

Titulli: Mbledhja e rekomandimeve per marrjen e tokes me qira me qellim ndertimin e HEC-it nga firma “Begem Energji shpk”

Propozuesi: Projekt akti është propozuar nga Bashkia Devoll

Sqarime per projekt aktin: Relacioni sqarues i projekt aktit percakton arsyet e paraqitura nga propozuesi i projekt aktit te cilat ne menyre te permbledhur jane:

  • Marrjen në përdorim me kontratë qiraje si dhe heqjen nga nga fondi pyjor të sipërfaqeve në të cilat shtrihet gjurma e Hec-eve, në përrenjtë e fshatrave: Vranisht; Hoçisht; Ziçisht; Grapsh; Stropan.

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !