Plani vjetor i pranimit ne sherbimin civil per vitin 2023 !

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013″ Per nepunesin Civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr.108 date 26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerzore, me Vendimin e Keshillit te Bashkise nr.97 date 29.12.2022 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2023 te Bashkise Devoll” dhe Vendimin e Keshillit te Bashkise nr.91 date20.12.2022 “Per miratimin e nivelit te pagave te punonjesve ne institucionin e Bashkise Devoll dhe institucioneve te varesise per vitin 2023”, dhe ne mbeshtetje te Urdherit nr.109 date 11.01.2023 te Kryetarit te Bashkise “Per miratimin e struktures organizative te Bashkise Devoll”.

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIM NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE!

Ne zbatim te nenit 21,22 23,24 kreu iv te ligjit 152/2013 Per nenpunesin civil I ndryshuar dhe kreu II I vendimit Nr.243date 18 .03.2015  I ndryshuar me vkm nr 746 date 19.12.2018 per pranimin ,levizjen paralele ,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive  per pozicionet:

  • (1)Specialist “TIK” ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore,kategoria e pages IV- A
  • (1)Specilist “Pyjesh “ne Sektorin e Mbrojtjes se pyjeve kullotave dhe mjedisit ,kategoria e pages IV-b

Njesia e menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Institucionin Bashkia Devoll,ne perfundim te rezultatit perfundimtar te kandidateve ,per permbushjen e kushteve dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim ,njofton kandidatet fitues  per proceduren e pranimit ne sherbim civil ne kategorine ekzekutive ne pozicionet   e mesiperme jane  :

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

Njoftim për bonus qiraje për vitin 2023 !

Njoftohen të gjithë qytetarët e interesuar se janë hapur procedurat e aplikimit për programet e strehimit social nga periudha Janar – Tetor për vitin 2023

Ky ligj përcakton rregullat dhe procedurat administrative dhe të shpërndarjes së programeve sociale për strehim, me qëllim krijimin e mundësive për strehim dhe në ndihmë të institucioneve shtetërore përgjegjëse.

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !     

Thirrje për aplikimet për çdo subjekt të interesuar, i cili kërkon të regjistrohet si Pronar Social !

Bazuar në ligjin 22/2018 “Për Strehimin Social”, neni 23 i këtij ligji hapen thirrjet pranë Bashkisë Devoll për vitin 2023 për regjistrimin e subjekteve publike dhe private si “Pronarë Sociale”.

Neni 23

Statusi i pronarit social

  1. Çdo subjekt publik, përveç njësive të vetëqeverisjes vendore, si edhe çdo subjekt privat, që investon në banesa sociale me qira ose që disponon banesa për t’i dhënë me qira, për familjet në nevojë për strehim, regjistrohet pranë njësisë së vetëqeverisjes vendore me statusin e “pronarit social” nëse plotëson kushtet dhe kriteret e këtij neni.
  2. Njësia e vetëqeverisjes vendore, brenda muajit janar të çdo viti, publikon thirrjet për aplikimet për çdo subjekt të interesuar, i cili kërkon të regjistrohet si pronar social. Thirrja për aplikim përmban, veç të tjerave, kushtet për përfitimin e statusit “pronar social” dhe lehtësitë fiskale që miratohen nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore.
  3. Struktura përkatëse e njësisë së vetëqeverisjes vendore, pasi verifikon kushtet e banesës dhe përshtatshmërinë e saj me normat e strehimit, përgatit raportin e vlerësimit dhe ia drejton për miratim titullarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Në rast vlerësimi negativ, njoftohet subjekti i interesuar.
  4. Subjektit publik ose privat i jepet statusi “pronar social” kur: a) banesa e tij plotëson kushtet teknike dhe normat e strehimit në fuqi, referuar raportit të strukturës së njësisë së vetëqeverisjes vendore; b) qiraja me të cilën ofrohet banesa me qira nuk është më e lartë sesa qiraja mesatare në tregun e lirë; c) nënshkruan një kontratë me njësinë e vetëqeverisjes vendore, ku bien dakord për mënyrën e menaxhimit të banesës së tij; ç) nënshkruan deklaratën se nuk do të refuzojë qiramarrësin për arsye që përbëjnë diskriminim.

 “Pronar social” është çdo subjekt publik, përveç njësive të vetëqeverisjes vendore, si edhe çdo subjekt privat, që investon në banesa sociale me qira ose që disponon banesa për t’i dhënë me qira, për familjet në nevojë për strehim.

Të gjithë të interesuarit të paraqiten pranë zyrës së strehimit social në Bashkinë Devoll.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE !

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë Ekzekutive”, per pozicionet: 

1 (Një) Pozicion –Specialist “Tik “ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore,kategoria e pages IV-A

(1)(Nje)Pozicion-Specialist “Pyjesh” ne Sektorin e mbrojtjes se pyjeve dhe kullotave,kategoria e pages IV-B

 

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !