Njoftim për pozicion të lirë Punë!

Me shkresen nr 2344/13 te dates 14.06.2023 dhe protokolluar me tonen me nr 1809 prot dhe date 16.06.2023 ,te Drejtorise  se politikave te perkujdesjes sociale dhe sherbimeve sociale te integruara ,ku komisioni I vleresimit te kerkeseave per financimin e ofrimit te sherbimeve te kujdesit shoqeror ,ka miratuar vijimin  e mbeshtetjes financiare ,ne vitin e dyte te ofrimti te sherbimeve te perkujdesit shoqeror ‘’4 rrota ne sherbim’’per shtresat ne nevoje ne bashkine Devoll ne kuader te fondit social 2023.

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

Njoftim për pozicion të lirë Pune!

Me shkresen nr 2344/13 te dates 14.06.2023 dhe protokolluar me tonen me nr 1809 prot dhe date 16.06.2023 ,te Drejtorise  se politikave te perkujdesjes sociale dhe sherbimeve sociale te integruara ,ku komisioni I vleresimit te kerkeseave per financimin e ofrimit te sherbimeve te kujdesit shoqeror ,ka miratuar vijimin  e mbeshtetjes financiare ,ne vitin e dyte te ofrimti te sherbimeve te perkujdesit shoqeror ‘’4 rrota ne sherbim’’per shtresat ne nevoje ne bashkine Devoll ne kuader te fondit social 2023.

 

 

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE!

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15; ,Vendimit te Keshillit Bashkiak  nr.93 date 20.12.2022 ’’Per Nivelin e Pagave te Bashkise Devoll’’ i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Korce me shkresen Nr. 1250/2   date 28.12.2021 protokolluar me tonen me nr  4161/2  date 29.12.2021  , Urdherin nr. 1  date  05/01/2022  ‘’Per miratimin e struktures te administrates te Bashkise Devoll per vitin 2022’’  te Kryetarit te Bashkise Shkresës nr.493, datë 25.01.2017 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve për punonjës të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, Bashkia Devoll  njofton se në Sektorin e MZSH-së ka 3 (tre) vende të lira pune në nivelin bazë të këtij shërbimi në pozicionet e mëposhtme

 

 

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !