Plani vjetor i pranimit ne sherbimin civil per vitin 2023 !

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013″ Per nepunesin Civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr.108 date 26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerzore, me Vendimin e Keshillit te Bashkise nr.97 date 29.12.2022 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2023 te Bashkise Devoll” dhe Vendimin e Keshillit te Bashkise nr.91 date20.12.2022 “Per miratimin e nivelit te pagave te punonjesve ne institucionin e Bashkise Devoll dhe institucioneve te varesise per vitin 2023”, dhe ne mbeshtetje te Urdherit nr.109 date 11.01.2023 te Kryetarit te Bashkise “Per miratimin e struktures organizative te Bashkise Devoll”.

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIM NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE!

Ne zbatim te nenit 21,22 23,24 kreu iv te ligjit 152/2013 Per nenpunesin civil I ndryshuar dhe kreu II I vendimit Nr.243date 18 .03.2015  I ndryshuar me vkm nr 746 date 19.12.2018 per pranimin ,levizjen paralele ,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive  per pozicionet:

  • (1)Specialist “TIK” ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore,kategoria e pages IV- A
  • (1)Specilist “Pyjesh “ne Sektorin e Mbrojtjes se pyjeve kullotave dhe mjedisit ,kategoria e pages IV-b

Njesia e menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Institucionin Bashkia Devoll,ne perfundim te rezultatit perfundimtar te kandidateve ,per permbushjen e kushteve dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim ,njofton kandidatet fitues  per proceduren e pranimit ne sherbim civil ne kategorine ekzekutive ne pozicionet   e mesiperme jane  :

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE !

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë Ekzekutive”, per pozicionet: 

1 (Një) Pozicion –Specialist “Tik “ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore,kategoria e pages IV-A

(1)(Nje)Pozicion-Specialist “Pyjesh” ne Sektorin e mbrojtjes se pyjeve dhe kullotave,kategoria e pages IV-B

 

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !     

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Ne zbatim te nenit 26,te ligjit 152/2013 “Per nenpunesin civil”,I ndryshuar ,si dhe ,te kreut III ,te Vendimit Nr .242,date 18/03 /2015 ,te Keshillit te Ministrave ,Per plotesmin e vendeve te lira ne kategorine ekzekutive ne sherbimin civil” per pozicionet :

  • (1)Specialist “TIK” ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore,kategoria e pages IV- A
  • (1)Specilist “Pyjesh “ne Sektorin e Mbrojtjes se pyjeve kullortave dhe mjedisit ,kategoria e pages IV-b

 

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !     

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)!

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë  Devoll, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 

  • (1)specialist ‘Pyjesh ‘” ne sektorin e mbrojtjes se pyjeve dhe kullotave ,kategoria e pages IV-B

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !