SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJE NË DETYRË, DHE PRANIM NGA JASHTE NË KATEGORINË E ULËT DHE E MESME DREJTUESE!

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Devoll shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte për pozicionet :