Ne zbatim te nenit 26,te ligjit 152/2013 “Per nenpunesin civil”,I ndryshuar ,si dhe ,te kreut III ,te Vendimit Nr .242,date 18/03 /2015 ,te Keshillit te Ministrave ,Per plotesmin e vendeve te lira ne kategorine ekzekutive ne sherbimin civil” per pozicionet :

  • (1)Specialist “TIK” ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore,kategoria e pages IV- A
  • (1)Specilist “Pyjesh “ne Sektorin e Mbrojtjes se pyjeve kullortave dhe mjedisit ,kategoria e pages IV-b

 

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !