Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, per pozicionet 

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Financiare dhe Buxhetit,Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Juridike ,Prokurimeve  dhe Burimeve njerëzore, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Shëndetësore,Strehimit dhe Emergjencave Civile, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Zhvillimit të Pyjeve,Bujqësisë dhe Veterinarisë, Kategoria e Pagës II-B;

1 (nje) Pozicion- Drejtor I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit te Tokes, Investimeve, Projekteve dhe Integrimit.

1 (Një Pozicion – Përgjegjës I Sektorit Kadastres, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Sektorit të Auditit të Brendshëm, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion Përgjegjës I Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Inspektoriatit tatimor ,kundravajtjeve administrative  ,debitoreve ,konfiskimit dhe sekuestrimit , KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a

 

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !