Në zbatim të nenit 21,21,23,24 KREU  IV, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe  KREU II  te Vendimit  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE, PERIUDHËN E PROVËS DHE EMËRIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE per pozicionet: 

 1.) Inspektor ne Inspektoriatin tatimor,kundravajtjeve administrative dhe debitoreve,konfiskim dhe sekuestrim në Drejtorinë e të Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar  , kategoria e pagës VI-a.

2.Specialist per menaxhimin e aktiveve  ne Sektorin e Menaxhimit Financiar   – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist topograf ne Sektorin e Kadastres Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 4.Specialist Jurist ne Sektorin e Kadastres Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia  Devoll, në përfundim të rezultatit  te vleresimit perfundimtar  të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, rezultatet e testimit me shkrim ,intervistes me goje ,njofton se  kandidatet fitues  për procedurën e pranimit ne sherbim civil ne kategorine  ekzekutive   ne pozicionet e mesiperme jane:

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !