Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242,datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,,  per pozicionet :

 

 • Drejtor i Drejtorise se te Ardhurave,Lejave dhe Licensave  kategoria e pages II- b ;
 • Drejtoria e Sherbimeve Financiare dhe Buxhetit , kategoria e pages II- b;
 • Drejtor  I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit Te Tokes, Investimeve,   Projekteve dhe Integrimit kategoria e pages II- b;
 • Drejtoria e Sherbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerezore , kategoria e pages II- b
 • Drejtor I Drejtorise se Sherbimeve Sociale, Shendetesore, Strehimit dhe Emergjencave Civile kategoria e pages II- b;
 • Drejtor I Drejtorise se Zhvillimit te Pyjeve, Bujqesise dhe Veterinarise , kategoria e pages II- b
 • Pergjegjes I Sektorit te Kadastres kategoria e pages III-a/1;
 • Pergjegjes i Sektorit  te Auditit te Brendshem, kategoria e pages III-a/1
 • Pergjegjes i Sektorit te Menaxhimit Financiar ,kategoria e pages III-a/1
 • Pergjegjes i Sektorit te Pyjeve dhe Kullotave ,kategoria e pages III-a/1
 • Pergjegjes I inspektoriatit tatimor,kundravajtjeve administrative,debitoreve,konfiskim dhe sekuestrim ,kategoria e pages III-a/1

 

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !