Bashkia Devoll ne zbatim  në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, “

1.Specialist per menaxhimin e aktiveve  ne Sektorin e Menaxhimit Financiar   – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

2.Specialist Arkitekt ne sektorin e Planifikimit dhe zhvillimit te Territorit  – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

3.Specialist Inxhinier Mjedisi  ne Sektorin e planifikimit dhe zhvillimit te Territorit   Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

4.Specialist topograf ne Sektorin e Kadastres Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

5.Specialist Jurist ne Sektorin e Kadastres Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;ne Sektorin e e menaxhimit te Burimeve Njerezore  

Nuk ka kandidatë të cilet te kene aplikuar per pozicionet e mesiperme per proceduren  e levizjes paralele.

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !