Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së (Sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi), Bashkia Devoll

 

KREU I-Pranimi në Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.97 datë 26.12.2019; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr.251, datë 14.02.2020; Shkresës nr.493, datë 25.01.2017 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve për punonjës të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, Bashkia Devoll  njofton se në Sektorin e MZSH-së ka 2 (dy) vende të lira pune në nivelin bazë të këtij shërbimi në pozicionet e mëposhtme:

  1. Asistent zjarrfikës 2 (dy) vende te lira

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !