Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë  Devoll, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 

  • (1) Specialist “TIK “ ne “Sektorin e  Menaxhimit te Burimeve Njerëzore”,  kategoria e pagës IV-A

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !