Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Devoll shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte për pozicionet :

Një Pozicion Pergjegjes I sektori te Kujdesit Social , Ndihmes Ekonomike , Sherbimeve Shoqerore , Strehimit , Mbrojtjes se femijeve , Barazise Gjinore.

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !